«സാറിന് കൈനോക്കാൻഅറിയത്തില്ല വായീ നോക്കാനേ അറിയൂ..?Funny Videos Upload 1080 HD

By | 01.11.2018«സാറിന് കൈനോക്കാൻഅറിയത്തില്ല വായീ നോക്കാനേ അറിയൂ..?Funny Videos Upload 1080 HD

© 2018 Speed Audio & Video Sharjah UAE
mail : speedaudioandvideoavs@gmail.com
Subscribe — https://bitly.is/1g3AhR6
Jayasurya (born 30 August 1978) is an Indian film actor, producer, playback singer, and impressionist, who works in Malayalam film industry. He has appeared in more than 100 films.[3]

Jayasurya began his career as a mimicry artist and hosted a few television shows on Malayalam channels. He made his acting debut as a background actor in the 1999 film Pathram. His break-through was playing a mute in Oomappenninu Uriyadappayyan (2002).[4] In the 2000s, Jayasurya was popular for his comic-oriented roles in Swapnakkoodu (2003), Pulival Kalyanam (2003), Chathikkatha Chanthu (2004), Chocolate (2007) and Gulumaal (2009), and at the same time villain roles in Classmates (2006), Arabikkatha (2007), and Kangaroo (2007).[5] By the 2010s, Jayasurya gained critical acclaim for his roles, in films such as Cocktail (2010), Janapriyan (2011), Beautiful (2011), Trivandrum Lodge (2012), Apothecary (2014), Iyobinte Pusthakam (2014), Lukka Chuppi (2015), Su.. Su… Sudhi Vathmeekam (2015), and Captain (2018). He was also popular for comedy films, such as Punyalan Agarbattis (2013), Amar Akbar Anthony (2015), Aadu (2015) and Aadu 2 (2018). Jayasurya made his debut as a producer by co-producing the film Punyalan Agarbattis and is also credited as playback singer in a few films.[6]

Jayasurya won the Best Supporting Actor Award for his performance in Apothecary at the 62nd Filmfare Awards South.[7] In 2016, Jayasurya won the Special Jury Award at the 46th Kerala State Film Awards and the Special Mention at the 63rd National Film Awards for his performances in the films Su.. Su… Sudhi Vathmeekam and Lukka Chuppi

source