ഞെട്ടിച്ച കോമഡി «നിന്റെ ചോന്ന ജെട്ടി ഒരു പട്ടിയെടുത്ത് ഓടണകണ്ട്..?Funny Videos Upload 1080 HD

By | 02.11.2018ഞെട്ടിച്ച കോമഡി «നിന്റെ ചോന്ന ജെട്ടി ഒരു പട്ടിയെടുത്ത് ഓടണകണ്ട്..?Funny Videos Upload 1080 HD
© 2018 Speed Audio & Video Sharjah UAE
mail : speedaudioandvideoavs@gmail.com
Subscribe — https://bitly.is/1g3AhR6
Sreenivasan (born 6 April 1956) is an Indian film actor, screenwriter, director and producer who works in Malayalam films.[1]

Sreenivasan has starred in over 200 films. He is most popular for his comedy oriented performances. Sreenivasan wrote the screenplay for films such as Odaruthammava Aalariyam (1984), Sanmanassullavarkku Samadhanam (1986), Gandhinagar 2nd Street (1986), Nadodikkattu (1987), Pattanapravesham (1988), Varavelpu (1989), Thalayanamanthram (1990), Sandesam (1991), Midhunam (1993), Mazhayethum Munpe (1995), Azhakiya Ravanan (1996), Ayal Kadha Ezhuthukayanu (1998), Udayananu Tharam (2005), and Katha Parayumpol (2007) among others. He has won two Kerala State Film Awards for Best Screenplay, for Sandesam and Mazhayethum Munpe.

As a writer and actor he has frequently collaborated with directors such as Priyadarshan, Sathyan Anthikad and Kamal. As a filmmaker, he scripted and directed Vadakkunokkiyanthram (1989) and Chinthavishtayaya Shyamala (1998). While Vadakkunokkiyanthram won the Kerala State Film Award for Best Film, Chinthavishtayaya Shyamala won the National Film Award for Best Film on Other Social Issues and Best Popular Film Award at the 29th Kerala State Film Awards.[2] He co-produced Katha Parayumpol (2007) and Thattathin Marayathu (2012) under the banner Lumiere Film Company, along with actor Mukesh

source