ពិធី បុកលក្ខណ៍ — កម្របានឃើញណាស់សព្វថ្ងៃ — Bok Leak — khmer weddding comedy Full HD 26.05.17

By | 26.11.2017



ពិធី បុកលក្ខណ៍ — កម្របានឃើញណាស់សព្វថ្ងៃ — Bok Leak — khmer weddding comedy Full HD 26.05.17

Help Us for donation: https://goo.gl/zcDx3z

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានទទួល ថតដោយផ្ទាល់រាល់កម្មវិធីទាំងអស់មានដូចជាៈ អាពាហ៏ពិពាហ៏ ឆ្លងសមិទ្ធិផលនានា និង​ កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗ។
Location in Toul Tompong, Chomkamon, Phnom Penh
Facebook: Best Solution
Tel: 088 4990 888 012449752 / 070845083

Related with Best Solution:

== Website: http://cameralives.com/
== Youtube Channel: https://www.youtube.com/bestsolution
== Facebook: https://www.facebook.com/bestsolutionmedia/
== Google+: https://plus.google.com/u/0/b/102587063029986471879/102587063029986471879

Keyword: khmer wedding, khmer wedding songs karaoke,khmer traditional wedding, khmer comedy, khmer comedy on wedding, សុគាកាត់សក់,Cambodia traditional wedding in cut hair,Cambodia travel.

More Videos Here:

Khmer Wedding Cut Hair Full HD, កាត់សក់, Cambodia traditional wedding,Khmer Wedding song cut hair​ https://youtu.be/EOLu-dK1gRw

Khmer Wedding Song By Chan Sothy ចាន់ សុធី — Cambodia traditional wedding songs by best solution https://youtu.be/yBFtfvtbl5w

Khmer Wedding Song and Ayai Sok Kea ( អាយ៉ៃសុគា ) — Cambodia traditional wedding https://youtu.be/PvpY8vO2ovY

Khmer Wedding Cut Hair Full HD, កាត់សក់, Cambodia traditional wedding,Khmer Wedding song cut hair​ https://youtu.be/TJzPdI6IXBM

khmer weddding comedy Full HD, សុគា កាត់សក់, Cambodia traditional wedding, sok kear cut hair​ HD https://youtu.be/UzJQtYGi3Dw

Khmer Wedding Cut Hair Full HD, កាត់សក់, Cambodia traditional Wedding, Khmer Wedding Cut Hair​ https://youtu.be/DPFg-q_TXcM

Cambodia traditional Wedding _ កាត់សក់ _ Khmer Wedding Cut Hair Full HD https://youtu.be/JKymjyvppeU

Khmer Wedding Cut Hair Full HD, កាត់សក់, Cambodia traditional wedding, Cambodia Wedding Cut Hair​ https://youtu.be/97BEHjvzT_s

Khmer Wedding Cut Hair Full HD, កាត់សក់, Cambodia traditional wedding, Cambodia Wedding Cut Hair​ https://youtu.be/fooQswBDhwI

កាត់សក់ ច្រៀងបានពិរោះណាស់, khmer weddding comedy Full HD, Cambodia traditional wedding https://youtu.be/hrYO9SbHbes

Khmer Wedding cut hair​ 2017, ធានាថាសើច និង ល្អមើល, កាត់សក់, khmer weddding comedy Full HD https://youtu.be/8G7QeoDR_Pk

សើចរហូត, សុគា កាត់សក់ , khmer weddding comedy Full HD, Khmer Wedding cut hair https://youtu.be/LwV-Y8dM2Ck

source

19 Всего смотрели 1 Сегодня смотрели

One thought on “ពិធី បុកលក្ខណ៍ — កម្របានឃើញណាស់សព្វថ្ងៃ — Bok Leak — khmer weddding comedy Full HD 26.05.17

Добавить комментарий